Karta över den plats där Carolina Rediviva skulle byggas
Karta över den plats varpå grund till den nya akademiska byggnaden är lagd… Upprättad år 1819 av F.M. Ridderbielke

Den 19 oktober 1819 lade kung Karl XIV Johan under högtidliga former grundstenen till bibliotekshuset Carolina Rediviva. Vid tillfället hade byggnationen påbörjats, och kungen mottogs på den redan uppförda stora trappan, troligen den som vid den här tiden låg på det vi idag ser som baksidan av byggnaden, mot nuvarande Engelska parken. En symbolisk grundsten skulle här muras denna dag, och en försilvrad murslev och hammare hade tillverkats för detta ändamål. Karl XIV Johan höll i mursleven och prokanslern vid universitetet i hammaren. Kungen fick lägga ned en låda med mynt där grundstenen skulle muras, och med detta var ceremonierna igång. En vecka senare, den 26 oktober, rapporterade Inrikes Tidningar händelserna i detalj:

”Sedan Hans Kongl. Majestät täckts lofwa, att lägga grundstenen till Academiens nya Bibliotheks-byggnad, och dymedelst lemna ett, hos kommande Slägter, af tacksamheten alltid förwaradt minne af sitt wistande härstädes, behagade hans Maj:t kl. 11 förmiddagen begifwa sig till nämnde byggnad. Hans Maj:t emottogs wid stora trappan af H.K. H. Kron-Prinsen, såsom Upsala Academie-Cantzler, samt af Erke-Biskoppen, pro-Cantzlern, jemte Rector Magnificus och Consistorium Academicum.Sedan Hans Maj:t framträdt till det ställe, hwarest grundstenen skulle läggas, presenterade H.K.H. Kron-Prinsen murslefwen och pro-Cantzlern hammaren; murbruket framräcktes af Academiens Rector, och Räntmästaren öfwerlämnade en låda, innehållande de under Hans Maj:ts regering slagna mynt, samt öfwer Kongl. Maj:t präglade Skådepenningar. Lådan nedsattes af Kongl. Maj:t uti den för detta ändamål uthuggna grundstenen, hwarefter murningen börjades. Wid första hammarslaget började Studerande Ungdomen, som, uppställd på grundwalarna af Byggnaden, omgaf Hans Maj:t , att afsjunga Folksången, hwarunder 64 canonskott lossades. Murningen fortsattes af H.K.H. Kron-Prinsen, och med lemnad nådig tillåtelse deltog deruti hwar efter annan, närwarande Deras Excellencer Rikets Herrar m.m.”

Direkt efter dessa ceremonier fick Karl XIV Johan besöka universitetsbiblioteket som då fortfarande befann sig på Gustavianum, universitetsbyggnaden mitt emot domkyrkan. Där fick han en visning av bland annat de handskrifter efter biskopen och professorn Carl Gustaf Nordin (1749-1812) som kungen själv donerat till biblioteket. Idag är denna samling, den så kallade Nordinska samlingen, ofta efterfrågad och använd av våra forskare inom historiska och språkvetenskapliga ämnen.

Inrikes tidningar rapporterade:
”Ifrån denna grundläggning täcktes Hans Maj:t och Hans Kongl. Höghet begifwa sig till Academiens Bibliothek, hwarest i synnerhet den stora samling Manuscripter, som Kong. Maj:t inköpt af framl. Biskoppen och Commendeuren Doctor Nordins Sterbhus och till Academien förärat, framwisades jemte några andra af detta Bibliotheks dyraste tillhörigheter.”

Efter en rundtur till fler sevärdheter i staden kunde Karl XIV Johan med sällskap avnjuta ett ljusspel som lyste upp det som stod färdigt av Carolina Rediviva. Fler ljusinstallationer lyste upp torget och broarna i Uppsala. I Inrikes Tidningar stod att läsa:
”Om aftonen lät Academien illuminera och decorera Arcaderna till nya Bibliotheks-Byggnaden på samma sätt som wid de Kongl. Personernes hitkomst, äfwensom den på torget upprtesta Colonnen, samt Broarne, woro på Stadens bekostnad eclairerade.”

Ritning över Carolina Redivivas fasad 1899.
Biblioteksbyggnaden i Uppsala så som den av Karl XIV Johan godkändes 1899. Utformad och ritad av C.F. Sundvall.

Kvällen avslutades med en bal, där kungen återigen fick motta hyllningar och stannade sedan kvar där under tre timmars dansande.

Senare i höst kommer Carolina Rediviva åter lysas upp under evenemanget Allt ljus på Uppsala 1-17 november i år, och då kan vi tänka tillbaka på att här gjordes festliga ljusinstallationer redan för 200 år sedan.

Passa på att se mer av byggnaden Carolina Redivivas historia i en pågående utställning i den renoverade utställningssalen på Carolina Rediviva. Här kan du bland ritningar, fotografier och föremål kring Carolina Rediviva även se just den murslev och den hammare som användes vid de högtidliga ceremonierna vid Karl XIV Johans besök den 19 oktober 1819.

Murslev och hammare i silver.
Murslev och hammare i silver. Fotograf: Magnus Hjalmarsson.